Friday, August 28, 2009

Draf Ucapan Program JKKK /Ketua Kampong

Draf ucapan disediakan oleh Mohd Asri Redha


Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, kerana dengan limpah izin-Nya dapat saya bersama-sama di majlis yang dinamakan ................................................................................... Jawatankuasa kemajuan dan Keselamatan Kampung atau lebih dikenali sebagai JKKK.

Kesempatan bersama-sama dengan anggota JKKK bagi Daerah Kecil Jerlun ini amatlah saya hargai dan saya mengucap terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian hadir dari jauh dan dekat. Pertemuan ini saya anggap sebagai suatu pertemuan yang penting sebagai menyahut permulaan kepada fasa Kedua Pembangunan Negeri Kedah di bawah Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Setia Di Raja Dato Seri Syed Syed Razak Syed Zain ..Menteri Besar Kedah DA. Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada bulan ................. tahun ........ yang lalu, menekankan kepada dua pokok utama iaitu pembangunan insan dan pembangunan ekonomi yang disepadukan atau dilaksanakan secara serentak.

Dalam hubungan ini, JKKK merupakan agensi yang paling hampir dengan masyarakat dan merupakan kumpulan yang berkesan memainkan peranan untuk memajukan kampung masing-masing. Dalam menggerakkan pembangunan, kerajaan mengiktiraf JKKK sebagai sebahagian dari rangkaian kepada Pentadbiran Kerajaan, melalui Pejabat Daerah masing-masing. Oleh sebab itulah, JKKK adalah antara penyumbang yang penting ke arah kecemerlangan jentera pentadbiran kerajaan. Sebaliknya, sekiranya berlaku kelemahan di peringkat JKKK, ia juga memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan. Menyedari hakikat ini, JKKK tidak dapat tidak harus perlu ikut serta mengamalkan pengurusan yang berkesan dan cemerlang. Walaupun tenaganya dibayar hanya sekadar elaun saguhati, tetapi peranan dan keputusan yang dibuat oleh JKKK sentiasa diambilkira oleh pihak kerajaan dan agensi-agensinya.

Pengalaman yang diakui, memang menunjukkan JKKK pada keseluruhannya sentiasa memainkan peranannya yang baik. Oleh kerana ia melibatkan pengurusan yang berkaitan dengan rnanusia, kadang-kadang berlaku juga keadaan¬keadaan yang menjejaskan pentadbiran dan kemantapan JKKK, namun ia masih boleh diselesai dan diperbaiki dari masa ke semasa. Masih banyak ruang-ruang yang boleh dipertingkatkan, ke arah melahirkan JKKK yang berkualiti, berdaya maju dan
berdaya saing. Oleh itu, sempena dengan perjumpaan itu sukalah saya menyarankan secara umumnya:

i. JKKK perlu turut sama dalam usaha peningkatan kualiti dan kecemerlangan.
ii. JKKK harus diberi pengenalan dan identiti yang lebih tinggi untuk menarik penglibatan yang lebih menyeluruh.
iii. Penyertaan golongan muda dan profesional perlu digalakkan, sebagai pelapis kepada golongan yang sedia ada.
iv. Perancangan dan pentadbiran yang lebih berkesan.
v. Keseimbangan tumpuan di antara pembangunan fizikal dan pembangunan minda serta kerohanian.
vi. Mengamalkan sikap terbuka dalam setiap hal, memahami serta mendokong sepenuhnya hasrat dan dasar kerajaan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Dalam Pelan Tindakan Kedah Maju 2010, kita akan melangkah kepada bidang-bidang yang lebih mampu memberi nilai tambah yang lebih tinggi. Misalnya bagi sektor pertanian, kerajaan akan menekankan aktiviti yang mempunyai nilai tambah tinggi. Bidang perindustrian akan ditingkatkan melaiui penguasaan dalam bidang-bidang yang memerlukan kemahiran dan teknologi tinggi, selaras dengan Wawasan 2020. Pembangunan bandar akan diberi keutamaan sewajarnya, di samping meneruskan pembangunan kampung dan luar bandar dengan strategi dan pendekatan yang bersesuaian dengan perubahan masa dan keadaan.

Kesemua ini memerlukan kefahaman dan penghayatan di kalangan rakyat dan semua pihak yang terlibat dengan perjalanan pembangunan negeri. Oleh itu, saya menyarankan lebih banyak pertemuan,seminar, kursus dan seumpamanya dapat diadakan kepada ahli-ahli JKKK dan pemimpin-pemimpin tempatan, yang ada kaitann,ya dengan Fasa Kedua Pembangunan Negeri bagi memberi kefahaman kesedaran melahirkan idea dan perancangan secara kolektif.

Perkara yang penting dalam pembangunan, bukan sahaja dilihat dari aspek fizikal, tetapi pembangunan pemikiran (minda) dan sikap adalah pokok utama untuk menentukan kejayaan. Sebab itulah kalau kita lihat di negara-negara yang maju, jika kita perincikan sebab mereka berjaya, ialah kerana sikap dan budaya masyarakatnya, Mereka mempunyai rakyat yang cintakan ilmu pengetahuan, bersikap peka kepada perubahan, bersungguh-sungguh dan tekun dalam satu-satu pekerjaan yang dilakukan.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Penilaian prestasi JKKK yang dijalankan oleh Pejabat Daerah Kecil Jerlun pada kali ini adalah satu usaha yang baik bagi menilai kemampuan anggota JKKK dalam mentadbir organisasi masing-masing, di samping dapat memberi sumbangan ke arah peningkatan pentadbiran pejabat daerah dan kerajaan keseluruhannya. Kepada yang berjaya, saya ucapkan tahniah dan kepada yang kurang berjaya diharap cuba lagi. Segala usaha sentiasa dihargai. Saya juga berharap daerah-daerah lain juga di negeri ini turut mengadakan pertandingan yang berbentuk penilaian prestasi seumpama ini di masa akan datang.

Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ahli Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung, termasuk yang sedang dan telah berkhidmat. Sesungguhnya pembangunan yang dapat kita saksikan hari ini di Negeri kita jalankan bersama. Kejayaan kerajaan adalah kejayaan tuan¬tuan dan puan-puan sekalian, begitulah juga sebaliknya.

No comments:

Post a Comment